04
October

पाठ्यवस्तुकाे समायाेजीत ढाँचा २०७७ तथा कक्षा ११ काे नेपाली र अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक

कक्षा १,२ र ३ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।

कक्षाा ४ र ५ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।

कक्षाा ६,७ र ८ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।

कक्षा ९ र १० का लािग यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।

कक्षाा ११ काे नेपाली कीताब प्राप्त गर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।

कक्षाा ११ काे अंग्रेजी किताब प्राप्त गर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।